ท่านมีความพึงพอใจในการให้บริการของ อบต.ขามป้อม มากน้อยเพียงใด?

พอใจมากที่สุด 1.58 %
พอใจมาก 0.12 %
พอใจปานกลาง 0.12 %
พอใจน้อย 0.25 %
ควรปรับปรุง 97.92 %


จำนวนผู้โหวตทั้งหมด 2405 คน